top of page

      Regulamin uczestnictwa oraz płatności za zajęcia taneczne w Lemono Dance Center

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Klub tańca sportowego Lemono Dance Center, prowadzone jest przez Stowarzyszenie Lemono Dance Center wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000728605. Siedziba i adres rejestracji Stowarzyszenia: ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa, NIP: 9522179787, REGON: 380018652. Adres poczty elektronicznej: kontakt@lemonodance.pl.

  Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych w Lemono Dance Center (dalej „LDC”).

  SŁOWNICZEK

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w LDC, dostępny na Stronie internetowej LDC,

  Instruktor – osoba prowadząca Zajęcia w LDC,

  Karta zgłoszeniowa – zgłoszenie Uczestnika, a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciela ustawowego działającego w jej imieniu, zawierające dane osobowe, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu,

  Oferta – lista aktualnie oferowanych Zajęć, z wyszczególnieniem: dni, godzin, czasu trwania Zajęć, stylów tanecznych, Instruktorów oraz docelowej grupy wiekowej poszczególnych Zajęć, dostępna na Stronie internetowej LDC,

  Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne,

  Strona internetowa LDC – strona internetowa LDC pod adresem www.lemonodance.pl,

  Uczestnik – zarejestrowana osoba biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w LDC,

  Zamknięte grupy turniejowe – grupy, w których uczestnictwo jest uzależnione od zakwalifikowania Instruktora, informacja o tym które Zajęcia prowadzone są w trybie Zamkniętych grup turniejowych dostępna jest w Ofercie.

   

  ZAJECIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

  Uczestnictwo w Zajęciach prowadzonych w LDC jest dobrowolne.

  Decyzja o uczestniczeniu w Zajęciach organizowanych przez LDC jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

  Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy, potwierdza zapoznanie się Regulaminem w Karcie zgłoszeniowej.

  Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest zgłoszenie poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej lub wypełnienie deklaracji członka stowarzyszenia i przekazanie jej przedstawicielowi LDC.

  Prawo do udziału w Zajęciach mają jedynie osoby, które wniosły opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem i Regulaminem. Osoby małoletnie, które nie mają opłaconych Zajęć, pozostają w Sali tanecznej do momentu pojawienia się ich przedstawiciela ustawowego, ale nie uczestniczą w zajęciach.

  Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie uczestnicy.

  Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na Salę taneczną osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet..

  Instruktor może odmówić wpuszczenia na salę spóźnionych uczestników.

  LDC ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez Uczestnika pieniędzy za te Zajęcia. Niepełnoletni Uczestnicy zajęć zostają wykluczeni z udziału w Zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Na terenie LDC obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków oraz wprowadzania zwierząt i rowerów.

  Osoby przebywające na terenie LDC zobowiązane są do: przestrzegania przepisów BHP i Ppoż., zachowania czystości, poszanowania mienia i innych osób przebywających na terenie LDC.

  Osoby oczekujące na Zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

  Przed zapisaniem się na zajęcia w LDC uczestnik powinien skontrolować stan swojego zdrowia oraz kondycji fizycznej, w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w Zajęciach. W przypadku małoletnich Uczestników za ocenę zdolności do uczestniczenia w zajęcia odpowiedzialność ponoszą przedstawiciele ustawowi.

  LDC nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy rodzić powinien wykupić dobrowolne ubezpieczenie NNW, wysyłając dziecko na dodatkowe zajęcia sportowe. 

  Uczestnik (a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy) jest zobowiązany do poinformowania  Instruktora o wszelkich kontuzjach, chorobach i urazach.

  W trakcie trwania Zajęć Uczestnicy narażeni są na duże natężenie i głośność dźwięku.

  Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora.

 • Po zakończonych zajęciach, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, z wyjątkiem szczególnych sytuacji uzgodnionych z opiekunem małoletniego.

 • Zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

  Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania Zajęć.

  LDC nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników Zajęć.

  Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika Zajęć ponosi Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy.

 •  

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i mienia szkoły. W przypadku rażącego uszkodzenia wyposażenia szkoły, odpowiedzialność finansową ponosi opiekun prawny.

  SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

  Liczba osób na zajęciach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się danej grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych danych Zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną zapisane na inne zajęcia, o ile wyrażą na to zgodę. 

  LDC zastrzega sobie prawo do likwidacji lub połączenia zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 6 osób. W takim przypadku zajęcia będą łączone z maksymalnym uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora.

  LDC w przypadku:

  likwidacji zajęć lub połączenia zajęć, w wyniku którego zmianie ulega styl taneczny, dzień, godzina lub Instruktor prowadzący zajęcia, zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne Zajęcia lub zwrotu płatności.

  W przypadku niedyspozycji Instruktora LDC zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa.

  LDC zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami obecnymi na pierwszych Zajęcia odbywających się po odwołanych. W przypadku nieodrobienia Zajęć kwota opłaty za te Zajęcia zostaje zaliczona na poczet innych Zajęć lub zwrócona.

  O odwołaniu zajęć oraz wyznaczonych datach ich odrabiania LDC informuje Uczestników na Stronie internetowej LDC, a jeżeli odwołanie następuje później niż 2 dni przed Zajęciami również w formie SMSa na telefon podany w Karcie zgłoszeniowej do kontaktu.

   

  SYSTEM PŁATNOŚCI

  Opłat za zajęcia można dokonać w formie przelewu na kont

 • Stowarzyszenie Lemono Dance Center ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa

 • mBank: 23 1140 2004 0000 3202 7761 6082

 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Zajęć, którego płatność dotyczy.

 • Opłaty za zajęcia można również regulować bezpośrednio w recepcji szkoły.

 • Wniesienie opłaty upoważnia do udziału w Zajęciach jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane w tytule przelewu.

  LDC zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem na Stronie internetowej LDC.

  Termin płatności za określone Zajęcia określa Cennik.

  LDC wystawia faktury w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy.

  Aktualna oferta zniżek obowiązujących w LDC jest dostępna na Stronie internetowej LDC. Poszczególne zniżki i promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że w Cenniku wskazano inaczej.

  W przypadku zaległości w płatnościach za Zajęcia Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika zajęć, z zastrzeżeniem sytuacji z której Uczestnik jest osobą niepełnoletnią zgodnie z zasadami opisanymi w par. 3.

  Wszelkie zwroty płatności za Zajęcia dokonywane zgodnie z Regulaminem dokonywane są na numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności, nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia obowiązku zwrotu.

 •  

  W przypadku nieobecności uczestnika, kwota za zajęcia nie zmniejsza się, ani nie zostaje zwrócona. Jest możliwość odrobienia opuszczonych zajęć na dowolnych zajęciach oferowanych przez szkołę LDC. Fakt odrabiania, należy zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem lekcji.

 • OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LDC

   

  Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na Zajęciach i dostępnych na Stronie internetowej LDC bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela LDC.

  Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody LDC.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników.

  LDC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

  zmiany przepisów prawa mających wpływ na organizację Zajęć,

  zmiany miejsca odbywania się Zajęć,

  zmiany sposobu płatności za Zajęcia.

  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Administratorem danych osobowych  Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014  r.  poz. 1182. Z późn. zm.) jest LDC.

  Dane  osobowe  Uczestników  i ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane  są  przez  LDC dla celów związanych z organizacją Zajęć.  Podanie  danych  osobowych  jest dobrowolne, a każdy Uczestnik ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

  Uczestników, a w przypadku osób małoletnich jej przedstawicieli ustawowych, zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych kontaktowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.

  Uczestnicy Zajęć zobowiązani są również do przestrzegania Regulaminu Sal Tanecznych.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 maja 2018 roku.

 

STATUT STOWARZYSZENIA LEMONO DANCE CENTER

bottom of page