Cykle płatnościowe z podziałem na poszczególne grupy -   w    p r z y g o t o w a n i u